Visit HelsingørSmilingDanmark
XpDetail Online
Tonny Parnell
Hørsh. d. 22/03/2022

Power to X

Power to X stiller høje krav til materialer, test og lagring

Power to X er afgørende for grøn omstilling af energiforsyningen. Det stiller store krav til de virksomheder, som skal udvikle og modne produkter og teknologier, der skal understøtte udviklingen.

Power-to-X

Power to X Elektrolyse

Vedvarende brint og e-brændstoffer i stor skala er afgørende for fuldt ud at dekarbonisere vores samfund. Ptx er den eneste kendte vej til at dekarbonisere store dele af vores tunge industri og transport, hvilket er afgørende, hvis vi skal begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C i slutningen af århundredet.

Power-To-X-produkter og hydrogen er ikke en ny brændstofkilde: dens egenskaber som en potent og let energibærer er veletablerede. Allerede før det første 1800-tals elnet blev brint brugt til belysning i lille skala og tidlig luftfart.

E-brændstoffer er mindre energieffektive end brint, som igen er mindre energieffektive end elektrificering: så dekarboniseringsveje skal fokusere på elektrificering først, vedvarende brint for det andet og for det tredje ved at bruge e-brændstoffer i de sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte .

Read this exciting article from Oersted: A path to scaling production and uptake of renewable hydrogen and sustainable e-fuels

Power to X Hydrogen opbevaring

den Danske Riviera
Power to X is a crucial factor in the transition to green energy

Overskudsvarmen ved en større elektrolyse station og Brintproduktion i Skibstrup, ville være nok til opvarmning af hele Helsingør med jord til vand varmepumper i en ny fjernvarmecentral til afløsning af det meget CO2 belastende flisfyr.

I dag bruger man nedkølet olie , dels til nedkøling på vores transformatorstationer og til nedkøling af de allerede nedgravede 400KW kabler fra vores kabelstationer. Den olie er fosilt brændstof og skal naturligvis udskiftes med flydende Brint under tryk, hvilket vil være med til at reducere CO2 udslip og vil være langt billigere og mere effektivt.

Måske er det muligt at konstruere en brint trykledning med en cappe der kan transportere den direkte El-energi Vinmølleparkerne kan overføre til direkte forbrug uden energitab ved varmeudvikling.

Helsingør er strategisk vigtig

Power to X Helsingør

Helsingør nyder en unik strategisk gunstig lokation og hvis energiminister Dan Jørgensen mener det alvorligt med udvikling af Power to x og Grøn energi som en oplagt eksportvare, - Så er Helsingør´s strategiske beliggenhed velegnet til en storscale produktion af Ethanol - Ammoniak (NH3) - El - Gas og brint til eksport. - Arealet, 69 ha, i Skibstrup har Kommunen købt med henblik på at etablere en solcellepark, men nu ved vi at solcelleenergi i Danmark afleder globalt mere Co2 end facile brændstoffer. Fra det fallerede Biogas-eventyr har Helsingør et stort Gasnet der aldrig har været brugt, måske kunne det genbruges til Hydrogen standere i kommunen.

Elektrolyse anlæg i Skibstrup

Mærsk tanker Power to X fra Elsinore

Grøn brint fremstilles ved at spalte vand i ilt og brint i såkaldte elektrolyseanlæg. Elektrolysen spiller godt sammen med store VE-anlæg, fordi de kan skrue op og ned for produktionen, afhængig af, at der er meget eller lidt VE-el i nettet og priserne dermed i store træk er lave eller høje.

Udmøntning af 1,25 mia. kr. til et Power-to-X udbud. Det er med Klimaaftalen om energi og industri mv. 2020 aftalt at etablere en tilskudsordning til PtX-anlæg i form af et statsligt udbud, finansieret af provenuet fra salg af danske VE-andele til Nederlandene (NL), på min. 750 mio. kr. PtX-udbuddet indgår som initiativ i regeringens PtX-strategi. Partierne noterer sig, at finansiering til PtX-udbuddet i december 2021 blev hævet til 1,25 mia. kr. ved salg af yderligere VE-andele til NL.

Formålet med PtX-udbuddet er at understøtte industrialisering og opskalering af PtX-produktion i Danmark og derigennem reducere omkostningerne i forbindelse med grøn brintproduktion. Det skal fremme Danmarks erhvervs - og eksportpotentialer inden for PtX-området. I den strategi er Helsingør en strategisk vigtig brik.

Mærsk er Primus motor i udvikling af Power To X og ønsker tre standere placeret i en vanddybte af ca. 18 m. ud for Trykkerdammen i Helsingør.
For også at kunne servicere de helt store skibe der ikke kan gå ind til København, er en ny krydstogt og supply kaj planlagt helt ud til Snekkersten, hvortil der vil være forbindelse direkte til den kommende RING6 og den kommende faste HH-forbindelse.

Elsinore as Export hub

Hydrogen tank Helsingør
Det gamle Biogas net skal tryktestes og bruges til hydrogen tankstationer der derved kan have trykbeholder lager på Energivej

Der er nu nedsat en PtX-taskforce til understøttelse af et dansk brintmarked og -infrastruktur

Aftalepartierne er enige om, at der er behov for at udvikle regulering af markedet for brint i Danmark og EU, samt bidrage til at hjælpe aktørerne med forskellige udfordringer, herunder ifm. placering af PtX-anlæg fx ift. el- og fjernvarmenet og kompliceret myndighedsbehandling.

Det er endvidere taskforcens formål at sikre ensartede regler for dokumentation af grøn brint samt at udvikle redskaber, der fremmer samfundsøkonomisk hensigtsmæssig placering af PtX-anlæg og udnyttelse af overskudsvarme. Som en del af taskforcen nedsættes et PtX-sekretariat, der vil agere som kontaktpunkt og bistå projektudviklere og myndigheder med vejledning om godkendelsesprocedurer

Det er i den forbindelse Helsingør Kommune "selv skal ind i kampen" og gøre opmærksom på potentialet ved at etablere en elektrolyse station i Skibstrup.

Danmark har en lang række virksomheder, der står klar med teknologi og ekspertise på tværs af hele PtX-værdikæden. Samtidig har vi store VE-ressourcer. Resten af Europa har også fået øjnene op for grøn brint og PtX, og der opstår store markeder i vores nabolande frem mod 2030 og 2050. Derfor er der store erhvervs- og eksportpotentialer i PtX-området for Danmark.

PTX anlæget i Helsingør skal "trække" VE-ressourcer fra den nye Hesselø Havvindmøllepark få km. nord for Skibstrup, som nu fremrykkes og skal stå færdig i 2026

Energinet.dk har allerede planlagt 2 Elektrolysestationer hvor hele Esbjerg kommune forsynes med overskudsvarmen.

Export Bunkering Elsinore

Gilleleje havn
Se Stort foto

Det helt nye forslag til en PtX-strategi placerer eksport af danske PtX-teknologier som et af de nationale pejlemærker for landets grønne omstilling i 2030.

Nylige PtX-analyser understreger det lovende potentiale for brint- og PtX-eksport til nabolande som Tyskland og Baltikum.

Disse planer rummer et enormt eksportpotentiale for danske virksomheder langs hele brintværdikæden – fra teknologier til brint-, methanol- og ammoniakproduktion til etablering af PtX-infrastruktur, udvikling af nyere tredimensionelle pipelines, til direkte transport og eksport af El Brint og alle Power to X produkter.

Det faktum at ved udbygning af et havneanlæg i Helsingør, vil der være mulighed for et større buffer tankanlæg under en ny krydstogtkaj, hvilket betyder at bunkering af alle Ptx typer kan ske samtidig og hurtigere fra alle Sø-standere

Når alle krydstogtskibe overgår til Brint - Ethanol - Ammoniak (NH3), skal en ny krydstogtkaj afløse CPH. med supply og bunkering faciliteter for de helt store krydstogtskibe, hvilket betyder at Helsingør centrum vil få en prioriteret adgang til den nye Ring6 og HH forbindelse til glæde for kommunens virksomheder og detailhandel.

Hydrogen i transportsektoren

Hornbæk
Udnyttelse af overskudsvarme

Dansk Energi kipper med flaget, 4-6 GW elektrolysekapacitet og håndslag på at forpligte Danmark til ikke blot at forsyne sig selv med grønne Power-to-X-brændsler til lastbiler, fly og skibe – vi skal også kunne eksportere grøn energi til resten af verden, når vi når 2030.

Sådan hedder det i to helt centrale punkter i den aftale om Power-to-X-strategi, som et bredt flertal i Folketinget har indgået (15. Marts 2022)
Og det får Dansk Energi til at kippe med flaget.

Dansk Fjernvarme: Retning og økonomi
Aftalen er med til at sætte skub i udviklingen af Power-to-X (PtX) i Danmark og indeholder både retning og økonomi for den videre rute frem. Der sættes med aftalen fokus på, at PtX medfører store mængder overskudsvarme, som med fordel kan nyttiggøres i fjernvarmesystemet.

- Udnyttelse af overskudsvarme vil både gavne økonomien i PtX-anlæg samt varmeprisen for danske fjernvarmekunder. Aftalen sender et godt og klart signal til industrien og til energisektoren om, at placering af anlæg i nærheden af vores kollektive varmenet bør prioriteres, så vi kan fortsætte den danske tradition for effektiv udnyttelse af energien

Power-to-X kræver masser af grøn strøm
Regeringen vil fremlægge en plan for VE-udbygning på land og hav i Danmark, der sikrer, at Danmark kan være nettoeksportør af grøn energi – også set i lyset af det nye ambitiøse PtX-mål.

Et mål på 4 - 6 GW elektrolyseanlæg kan skabe reduktioner på 2,5 - 4,0 mio. tons CO2 i 2030, herunder op til 2 mio. tons i det danske regnskab.